องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


แผนพัฒนา ๕ ปี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนา ๕ ปี
 
ส่วนที่ ๒.๑
ส่วนที่ ๒.๒
ส่วนที่ ๓.๑
ส่วนที่ ๓.๒
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕
ส่วนที่ ๖
ส่วนที่ ๗.๑
ส่วนที่ ๗.๒
ส่วนที่ ๗.๓
ส่วนที่ ๗.๔
ส่วนที่ ๘.๑
ส่วนที่ ๘.๒
๙.๑ การบริหารงานบ้านเมือง
๙.๒ การบริหารบ้านเมือง
๑๐ เกินศักยภาพ
๑๑.๑ ผ๐๓ บัญชีครุภัณฑ์
๑๑.๑ ผ๐๓ ครุภัณฑ์ ช่าง
๑๑.๓ ผ๐๓ ครุภัณฑ์ ศึกษา
๑๑.๔ ผ๐๓ ครุภัณฑ์สาธารณสุข
๔ การติดตามผล
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ