องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยกองสาธารณสุุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่  ได้ดำเนินการจัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  โดยการดำเนินการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  เรื่องขยะอันตราย  พร้อมรายงานผลการดำเนินการแล้วเสร็จ    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ