องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 29 มี.ค. 2565 ]58
2 ืทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]24
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.บ่อใหญ่ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]110
4 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]93
5 แผ่นพับด้านทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]103
6 การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร [ 12 มี.ค. 2564 ]111
7 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 3 มี.ค. 2564 ]101
8 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 1 มี.ค. 2564 ]99
9 ช่องทางแจ้งเรื่ืองร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 22 ม.ค. 2564 ]111
10 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 22 ม.ค. 2564 ]108
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 20 ม.ค. 2564 ]101
12 คู่มือการประเมิน ITA ปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]121
13 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ธ.ค. 2563 ]19
14 เชิดชูเกียรติบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในงานกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด [ 1 ธ.ค. 2563 ]118
15 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]106
16 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ [ 23 ก.ค. 2563 ]104
17 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]100
18 กิจกรรมการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]104
19 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2561 ]109
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 3 ธ.ค. 2561 ]98
 
หน้า 1|2