องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร/งานผังเมือง


นายชัยกฤต  โพธิ์รส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)
     
  นายยุทธศักดิ์ อามาตร  
  นายช่างโยธา ชำนาญงาน  
   
  นายอนุชา ชินวงษ์
 
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา