องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายชัยกฤต  โพธิ์รส
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)


นายยุทธศักดิ์ อามาตร นางสาวสุธิดา  อุทัยวี
นายช่างโยธา ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   
นายอนุชา ชินวงษ์
นางสาวทัศนา  สุขจิต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส