องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

   
 
  นางสาวสุภาณี  ไชยชมภู
 
  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
     
   นางสาวแพรวนภา  เสาสามา  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ