องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

   
 
  นางสาวสุภาณี  ไชยชมภู
 
  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
     
   นางสาวแพรวนภา  เสาสามา  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ