องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
งานกฎหมายและคดี

   
 
  นายชัยทัต  ภวภูตานนท์
 
  นิติกร ชำนาญการ