องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร

   
  นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์  
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
  นางวิภาดา  เข็มพิลา
 
  คนงานทั่วไป