องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
    นายปรมินทร์  แก้วประเสริฐ
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
 
   
  จ.อ.สราวุฑ  ตั้งชารี  
  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  
     
  นางสาวกรรณิการ์  ตระบุตร  
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน