องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสุกันยา บัวลาด  
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 
  - ว่าง -  
   นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
   
  นางสาวน้ำฝน เรืองเทพ  
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  


 -  ว่าง - นายธวัชชัย  จิตรบรรจง
พนักงานขับรถเก็บขนขยะ พนักงานขับรถเก็บขนขยะ

 
 นายชัยวัฒน์  วงชารี  นายอภิศักดิ์  จิตบรรจง
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ


 นายวัชรวิชญ์  ดวงจำปา  นายมนัส  นามรม
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ


-  ว่าง -
 นายสายัณห์  ถวิลเดช
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ


นางสาวสุภาพร  แสนคำภา
 นายอัษฏา  ทึกทา
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป