องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  นางสาวรุจิรา วรบุตร  
   นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
   
  นางสาวน้ำฝน เรืองเทพ  
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  


 นายชูชาติ  จันทะคาม นายธวัชชัย  จิตรบรรจง
พนักงานขับรถเก็บขนขยะ พนักงานขับรถเก็บขนขยะ

 
 นายชัยวัฒน์  วงชารี  นายอภิศักดิ์  จิตบรรจง
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ


 นายวัชรวิชญ์  ดวงจำปา  นายมนัส  นามรม
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ
 
นายสมาน  น้อยเนารัง
 นายสายัณห์  ถวิลเดช
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ


นางสาวสุภาพร  แสนคำภา
 นายอัษฏา  ทึกทา
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป