องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายชูศักดิ์  ลืออุติกุลวงศ์
๐๘ ๑๖๐๑ ๔๓๐๕
 
  ปลัดอบต.
 

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์
๐๘ ๖๒๒๔ ๕๔๗๕
 นางอรปรียา  สุพรรณฝ่าย
๐๘ ๑๗๖๘ ๔๐๒๗
 นายนิพนธ์  พรจันเท่า
๐๘ ๗๒๒๒ ๗๙๐๐
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นางสุกันยา  บัวลาด
๐๘ ๐๑๙๙ ๙๑๕๙
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์
๐๘ ๖๒๒๔ ๕๔๗๕
  นายปรมินทร์  แก้วประเสริฐ
๐๙ ๘๐๙๖ ๕๖๙๔
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ