องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายชูศักดิ์  ลืออุติกุลวงศ์
๐๘ ๑๖๐๑ ๔๓๐๕
 
  ปลัดอบต.
 
 
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์
๐๘ ๖๒๒๔ ๕๔๗๕
 นางสาวจิรวรรณ  คะนะมะ
๐๘ ๑๗๖๘ ๔๐๒๗
 นายนิพนธ์  พรจันเท่า
๐๘ ๗๒๒๒ ๗๙๐๐
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสาวรุจิรา วรบุตร
๐๘ ๐๑๙๙ ๙๑๕๙
 นางอรุณรัตน์  ขันแก้ว
๐๘ ๖๘๖๐ ๖๔๔๐
  นายปรมินทร์  แก้วประเสริฐ
๐๙ ๘๐๙๖ ๕๖๙๔
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ