องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
 
  นางอรุณรัตน์  ขันแก้ว
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
 นางสาวสารินีย์ ศรีภักดี  นางสาวชลธิดา  ชากัน
 ครู คศ.2  ครู คศ.2
   
 นางภัคจีรา  แสนวา  นางสาวกมลทิพย์  เดชบุรัมย์
 ครู คศ.1  ครู คศ.1
   
 นางพรสวรรค์ นามบุดดี  นางสาวมีนตรา  นามบุญเรือง
 เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  ผู้ดูแลเด็ก
   
 นางนงลักษณ์  ทองขันธ์  นางสาวสุทธิดา  วงษาจันทร์
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาววิรัชดา  นันทะเสน
นางสาวสุรีรีตน์   จ้ายสอนนา
 ผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป
   
 นางสาวรจนา  แสนคำภา  นางสาวช่อลดา  ไชยบล
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป