องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
กองช่าง

   
  นายนิพนธ์  พรจันเท่า
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง