องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : www.boyailocal.go.th
 
 
กองคลัง

     
  นางสาวจิรวรรณ  คะนะมะ
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง