องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ร่วมกับ สปก .จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม ทบทวน ถอดบทเรียน องค์ความรู้การปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มข้าวอินทรีย์ บ้านดงเค็ง ม.6 เพื่อเตรียมการประกวดกลุ่มผลิตข้าวพันธุ์


2023-03-10
2023-02-09
2023-02-07
2023-01-06
2022-12-29
2022-12-09
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-18