องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 
1 คำแถลง รายละเอียดคำแถลง
2. คำแถลง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. คำแถลง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. บันทึกหลักการและเหตุผล 1
5. บันทึกหลักการและเหตุผล 2
6. บันทึกหลักการและเหตุผล 3
7. รายงานประมาณการรายรับ
8. รายละเอียดประมาณการรายรับ
9. รายงานประมาณการรายจ่าย
10. รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
11. ข้อบัญญัติ
ปร.4-ปร.5 ข้อบัญญัติ งปม.65
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ