องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ๋ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 17 เม.ย. 2566 ]27
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]44
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 29 มี.ค. 2565 ]167
4 ืทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]121
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.บ่อใหญ่ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]227
6 รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 รอบ 12 เดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]162
7 แผ่นพับด้านทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]185
8 การมีส่วนร่วมของผูู้บริหาร [ 12 มี.ค. 2564 ]236
9 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 3 มี.ค. 2564 ]174
10 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 1 มี.ค. 2564 ]189
11 ช่องทางแจ้งเรื่ืองร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 22 ม.ค. 2564 ]252
12 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 22 ม.ค. 2564 ]179
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 20 ม.ค. 2564 ]171
14 คู่มือการประเมิน ITA ปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]226
15 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ธ.ค. 2563 ]98
16 เชิดชูเกียรติบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในงานกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด [ 1 ธ.ค. 2563 ]203
17 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]191
18 โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ [ 23 ก.ค. 2563 ]178
19 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]163
20 กิจกรรมการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]180
21 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2561 ]219
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ [ 3 ธ.ค. 2561 ]169
23 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2560 ]176
24 ตัวชี้วัด ปปช. [ 24 พ.ค. 2560 ]156
25 แผน ปปช ๒๕๖๐-๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2560 ]143
26 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ คณะกรรมการจัดทำแผน ปปช [ 23 พ.ค. 2560 ]191