องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม :www.boyailocal.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสุกันยา บัวลาด  
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 
  นางกนกวรรณ ศิริพรรณ  
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   
  นางสาวน้ำฝน เรืองเทพ  
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  


 นายมานพ  ประเสริฐสังข์ นายธวัชชัย  จิตรบรรจง
พนักงานขับรถเก็บขนขยะ พนักงานขับรถเก็บขนขยะ

 
 นายชัยวัฒน์  วงชารี  นายอภิศักดิ์  จิตบรรจง
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ


 นายประพิศ  ภัคดีทา  นายมนัส  นามรม
 พนักงานเก็บขนขยะ  พนักงานเก็บขนขยะ

 นายสายัณห์  ถวิลเดช
 พนักงานเก็บขนขยะ


นางสาวสุภาพร  แสนคำภา
 นายอัษฏา  ทึกทา
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป