วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เติมผงเคมีถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry chemical) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ลงหินคลุก และถมดิน จำนวน 7 จุด ม.3 บ้านบ่อใหญ่, ม.4 บ้านหนองหญ้าปล้อง, ม.12 ม.16 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่โรงเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ถนนเส้นสหกรณ์ชุมชนทั้งสองข้างทาง และร่องน้ำที่ก่อสร้างใหม่เส้นรอบหมู่บ้าน ความยาวรวม 460 เมตร (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างถมดินซ่อมแซมถนน และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 จุด ม.5 บ้านบ่อใหญ่, ม.8 บ้านโนนทอง, ม.10 บ้านเก่าใหม่, ม.15 บ้านหนองหว้า, ม.18 บ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง